top of page

wccmow Group

Public·12 members
Seraphim Seleznev
Seraphim Seleznev

Pengurusan Wad Dan Penjagaan Keselamatan Pesakit: Isu Dan Cabaran


Pengurusan Wad Dan Penjagaan Keselamatan Pesakit: Isu Dan Cabaran
Pengurusan wad dan penjagaan keselamatan pesakit adalah dua aspek penting dalam sistem kesihatan yang bertujuan untuk memberikan rawatan yang berkualiti, efisien dan selamat kepada pesakit. Pengurusan wad melibatkan proses penyediaan, pengawalan dan penilaian perkhidmatan kesihatan di dalam wad, manakala penjagaan keselamatan pesakit melibatkan amalan-amalan yang dapat mengurangkan risiko kejadian buruk yang berkaitan dengan pendedahan kepada rawatan perubatan. Kedua-dua aspek ini saling berkait dan memerlukan kerjasama dan komitmen daripada semua pihak yang terlibat dalam penjagaan pesakit.
Pengurusan Wad Dan Penjagaan Keselamatan Pesakit Pdf 18Walau bagaimanapun, pengurusan wad dan penjagaan keselamatan pesakit tidak lepas daripada pelbagai isu dan cabaran yang perlu diatasi oleh pihak pengurusan dan kakitangan kesihatan. Antara isu dan cabaran yang dihadapi adalah seperti berikut:


  • Kekurangan sumber manusia dan kewangan yang mencukupi untuk menyokong pengurusan wad dan penjagaan keselamatan pesakit. Ini menyebabkan beban kerja yang tinggi, keletihan, stres dan kesilapan yang boleh menjejaskan kualiti rawatan dan keselamatan pesakit.  • Ketidakseragaman piawaian dan garis panduan pengurusan wad dan penjagaan keselamatan pesakit di antara pusat-pusat kesihatan yang berbeza. Ini menyukarkan proses pemantauan, penilaian dan penambahbaikan kualiti perkhidmatan kesihatan.  • Ketidakcukupan sistem maklumat dan komunikasi yang canggih dan bersepadu untuk menyokong pengurusan wad dan penjagaan keselamatan pesakit. Ini menghalang perkongsian maklumat, penyelarasan tindakan dan pembelajaran daripada pengalaman antara pihak-pihak yang terlibat dalam penjagaan pesakit.  • Ketidaksuburan budaya keselamatan di kalangan kakitangan kesihatan yang kurang peka, prihatin dan bertanggungjawab terhadap isu-isu keselamatan pesakit. Ini menyebabkan ketidakpatuhan terhadap amalan-amalan keselamatan, ketiadaan laporan insiden, ketakutan mengakui kesilapan dan ketidakbersediaan untuk belajar daripada kesilapan.  • Ketidakpuasan hati dan kehilangan keyakinan pesakit terhadap perkhidmatan kesihatan akibat daripada kecuaian, kecederaan, komplikasi atau kematian yang berlaku semasa atau selepas mendapat rawatan. Ini menjejaskan reputasi dan kredibiliti pusat-pusat kesihatan serta menimbulkan tuntutan undang-undang.Oleh itu, pengurusan wad dan penjagaan keselamatan pesakit memerlukan usaha-usaha berterusan daripada semua pihak untuk mengatasi isu-isu dan cabaran-cabaran yang dihadapi. Antara usaha-usaha yang boleh dilakukan adalah seperti berikut:


Menyediakan sumber manusia dan kewangan yang mencukupi untuk menyokong pengurusan wad dan penjagaan keselamatan pesakit. Ini termasuklah mengambil kira faktor-faktor seperti bilangan pesakit, jenis rawatan, tahap kekom


Penjagaan keselamatan pesakit pula adalah amalan-amalan yang dapat mengurangkan risiko kejadian buruk yang berkaitan dengan pendedahan kepada rawatan perubatan. Penjagaan keselamatan pesakit melibatkan aspek-aspek seperti pengurusan ubatan, pencegahan jangkitan, pengurusan kesakitan, pengurusan alat-alat perubatan, pengurusan risiko dan insiden, serta pembudayaan keselamatan. Penjagaan keselamatan pesakit memerlukan kerjasama dan komunikasi yang baik antara kakitangan kesihatan, pesakit dan keluarga pesakit.


Penjagaan keselamatan pesakit yang berkesan dapat meningkatkan kualiti rawatan dan kepuasan pesakit. Penjagaan keselamatan pesakit juga dapat mengurangkan kos perubatan yang disebabkan oleh kejadian buruk seperti kecuaian, kecederaan, komplikasi atau kematian. Penjagaan keselamatan pesakit juga dapat meningkatkan reputasi dan kredibiliti pusat-pusat kesihatan serta mengelakkan tuntutan undang-undang. Di antara objektif utama bagi penjagaan keselamatan pesakit ialah:


Objektif penjagaan keselamatan pesakit


  • Untuk mencegah atau mengurangkan kejadian buruk yang berkaitan dengan pendedahan kepada rawatan perubatan.  • Untuk melindungi pesakit daripada bahaya atau kemudaratan yang boleh berlaku semasa atau selepas mendapat rawatan.  • Untuk meningkatkan kefahaman, kesedaran dan tanggungjawab kakitangan kesihatan terhadap isu-isu keselamatan pesakit.  • Untuk mewujudkan budaya keselamatan yang positif di kalangan kakitangan kesihatan, pesakit dan keluarga pesakit.  • Untuk memastikan penggunaan sumber-sumber yang optimum dan efektif dalam menyediakan rawatan yang selamat kepada pesakit.e0e6b7cb5c


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page